een product vanVekabest
Terug

Tips voor het gebruik van online producten

Je browser heeft invloed op de werking van de online producten op theorie-leren.nl. Als je problemen ervaart, kun je het beste eerst een andere browser proberen.

 

 • Voor desktop en laptop adviseren we: Google Chrome, Microsoft Edge of Apple Safari voor Mac OS X (macOS)
 • Voor mobiele gebruikers adviseren we: Google Chrome, Android Browser (Android 4.0+) of Safari (iOS 7.0+)

 

Het geheugen (de cache) van je browser slaat allerlei informatie op over websites die je bezoekt. In bepaalde gevallen kan ook dit de werking van producten negatief beïnvloeden. Je kunt dit dan oplossen door de cache te wissen.

Algemene informatie

Theorie-leren.nl is onderdeel van VekaBest Verkeersleermiddelen BV, De Dieze 22, 5684 PT, Best, KVK nr: 17046912, BTW nr: NL005480528B01. Verkeersscholen in heel Nederland werken met de leermiddelen van VekaBest en bieden deze tevens in samenwerking met Theorie-leren.nl aan in eigen webshops, op hun websites.

Op leveringen via Theorie-leren.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een kopie daarvan kun je kostenloos opvragen via info@vekabest.nl.

 

Als je via theorie-leren.nl inlogt op een online product, kun je via een keuzevak een opleider / rijschool selecteren. Daardoor word je automatisch gekoppeld aan het Leerling Volg Systeem van die opleider / rijschool en kan deze je studie-activiteiten monitoren. Als je dat niet wilt, laat dan het keuzevak leeg.

 

Op deze website staan 3 acties:


- Slaaggarantie op bepaalde producten
- Verdien 100 Euro met een foutloos theorie-examen
- Welkomstdeal met brandstofactie 


Slaaggarantie wil zeggen dat wij je examengeld terugbetalen als je bent gezakt voor je CBR theorie-examen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft met 15-uur online examentraining;
 • je hebt minimaal 20 verschillende proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent voor minimaal 4 verschillende proefexamens achtereenvolgens geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent gezakt voor het theorie-examen bij het CBR;
 • je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen bij het CBR je originele CBR theorie examenbewijs gestuurd naar: Theorie-leren.nl, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • je hebt duidelijk je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer en je gebruikersnaam van theorie-leren.nl vermeld;
 • de naam op het CBR theorie examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl.

 

Het examengeld bedraagt: € 33,-.

 

De overige voorwaarden van de actie zijn:

 • op één aangekocht product per examencategorie wordt maximaal eenmaal het examengeld vergoed;
 • deze actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie waarvoor het product is aangekocht (Auto, Motor of Bromfiets);
 • de actievoorwaarden zoals gepubliceerd op het moment van indienen van het verzoek zijn van toepassing;
 • wij behouden ons het recht voor de actievoorwaarden aan te passen.

 

VekaBest stort 100 Euro op je rekening indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft met 15-uur online examentraining;
 • je bent gestart met je opleiding na 1 januari 2012;
 • je hebt minimaal 20 verschillende proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent voor minimaal 4 proefexamens achtereenvolgens geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent foutloos geslaagd voor het theorie-examen bij het CBR;
 • je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen een kopie van het CBR theorie-examenbewijs opgestuurd naar: VekaBest BV, Afdeling theorie-leren, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • je hebt duidelijk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, rekeningnummer en je gebruikersnaam op theorie-leren.nl vermeld;
 • de naam op het CBR theorie-examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl.

De overige voorwaarden van de actie zijn:
 • je geeft door deelname toestemming aan VekaBest om je naam te gebruiken voor promotionele doeleinden op theorie-leren.nl;
 • op één aangekocht product per categorie wordt maximaal eenmaal 100 Euro uitbetaald;
 • de actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie waarvoor het product is gekocht (Auto, Motor of Bromfiets);
 • de actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie Auto voor het 2e onderdeel (kennis van verkeersregels) en het 3e onderdeel (inzicht in verkeersrisico's);
 • bij twijfel aan de echtheid van het theorie-examenbewijs (kopie) heeft VekaBest het recht te verlangen dat het originele theorie-examenbewijs wordt getoond;
 • wij behouden ons het recht voor de actievoorwaarden aan te passen.


Op de welkomstdeal met brandstofactie gelden de volgende voorwaarden;
 • je hebt een 'alles in 1 box' aangeschaft van theorie-leren.nl (Auto, Motor of Bromfiets);
 • je hebt een 'Speed theorie XXL' pakket aangeschaft van theorie-leren.nl (Auto, Motor of Bromfiets);
 • je hebt je geregistreerd op www.theorie-leren.nl/brandstofactie;
 • wij behouden ons het recht voor de actievoorwaarden aan te passen.English version

 

Tips for using online products

Your browser affects the functioning of the online products on theorie-leren.nl. If you experience problems, it is best to try another browser first.

 

 • For desktop and laptop we recommend: Google Chrome, Microsoft Edge or Apple Safari for Mac OS X (macOS)
 • For mobile users we recommend: Google Chrome, Android Browser (Android 4.0+) or Safari (iOS 7.0+)

 

The memory (the cache) of your browser stores all kinds of information about websites you visit. In certain cases, this can also negatively affect the operation of products. You can then solve this by clearing the cache.

General information

Theorie-leren.nl is part of VekaBest Verkeersleermiddelen BV, De Dieze 22, 5684 PT, Best, Chamber of Commerce No.: 17046912, VAT no: NL005480528B01. Traffic schools throughout The Netherlands use VekaBest’s educational resources and offer them in close cooperation with Theorie-leren.nl in webshops on their own websites.

Our General Terms and Conditions apply to all deliveries from Theorie-leren.nl. A paper copy of the Dutch version can be requested free of charge via info@vekabest.nl.

 

If you log onto an online product, you can select a trainer / driving school via an option box. This will automatically link you to the pupil monitoring system of the trainer / driving school, enabling them to monitor your study activities. If you do not want this, do not fill in this field.

 

There are 3 special offers on this website:


- Guaranteed success with certain products
- Earn 100 Euros with a faultless theory test
- Welcome deal with fuel campaigne 


Guaranteed success means that we will refund your test fees if you fail your Central Office for Vehicle Driving Testing (CBR) theory exams. The following conditions apply to this:

 • You purchased a product with 15 hour online training from theorie-leren.nl, or;
 • You sat all the trial exams at least once before doing the theory test at the CBR;
 • You passed at least 4 different trial tests successively at least once before doing the CBR theory test;
 • You failed the CBR theory test;
 • You sent your original CBR theory test certificate within 30 days after your CBR theory test to: Theorie-leren.nl, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • Your name, address, telephone number, bank account number and your theorie-leren.nl username are clearly stated;
 • The name on the CBR theory test certificate must correspond with the name you gave on theorie-leren.nl.

 

The test fee is: €38,50.

 

The other conditions of the special offer are:

 • A maximum of one test fee is paid for one product per test category;
 • This offer only applies to the theory test in the category for which the product was purchased (Car, Motorbike or Moped);
 • The conditions of the offer apply as they were published at the time the request was submitted;
 • We reserve the right to amend the conditions of the special offer.

 

VekaBest will transfer 100 Euros to your account if you meet the following conditions:

 • You purchased a product with 15 hour online training from theorie-leren.nl, or;
 • You started your course after 1 January 2012;
 • You sat all the trial tests at least once before doing the theory test at the CBR;
 • You passed at least 4 different trial tests successively at least once before doing the CBR theory test;
 • You passed the CBR theory test faultlessly;
 • You sent your original CBR theory test certificate within 30 days after your CBR theory test to: VekaBest BV, Afdeling theorie-leren, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • Your name, address, telephone number, bank account number and your theorie-leren.nl username are stated clearly;
 • The name on the CBR theory test certificate must correspond with the name you filled in on theorie-leren.nl.

 

The other conditions of the special offer are:

 • You give your consent to VekaBest to use your name for promotional purposes on theorie-leren.nl;
 • A one-time payment of 100 Euros is paid for one purchased product per category;
 • This offer only applies to the theory test in the category for which the product was purchased (Car, Motorbike or Moped);
 • This offer only applies to part two (knowledge of traffic rules) and part three (traffic risk insight) of the theory test in the category Car;
 • When in doubt regarding the authenticity of the test certificate VekaBest has the right to examine the original test certificate.
 • We reserve the right to amend the conditions of the special offer.


The following conditions apply to the welcome deal with fuel campaigne:

 • You purchased an 'alles in 1 box' from www.theorie-leren.nl (Car, Moped of Motorcycle), or; 
 • You purchased 'Speed theorie XXL' from www.theorie-leren.nl (Car, Moped of Motorcycle),
 • You subscribed through our website www.theorie-leren.nl/brandstofactie;
 • We reserve the right to amend the conditions of the special offer.